د. عزەت فندی، ل سەر زمانێ کوردی دنڤیسیت – ٣٧

خەلەکا ٣٧:
ئەڤە ھەیڤەکا خشتە مە ئەڤ خەلەکە ڕاوستاندین، دانەکەڤنە دناڤ گەڕسووک و خارورا بانگھلدێر و بەربژێراندا، لێ پشتی ئەڤ بگروڤەکێش و شەرەنیخ و حوپە حوپە ڤەمریایی و بێ دەنگ بووی و وەکی ئاشێ ئاڤ ژ سەرگرتی لێ ھاتی، ژنوی مەگوو کا دا ڤی پەڕی ڤەدەین و ڤان چەند زاراڤ و ئیدومێت دی ل پێش چاڤێت خواندەڤایێ خوە دانین.
– تو ب ڕێنە پەیڤا (دەست) کا چەند مەعنا و واتا ددەت وەکی دچیتە سەر پەیڤەکا دی: 
– دەست ژ (لەپ و ئەنیشک و زاندک)ێ پێک دھێت.
١- دەستمات: وەکی دەست شول، ئەوێ دەستێ خوە دکەتە گەلەک تشتا و تێ دخەبتیت.
٢- دەستدڕێژ: ب مەعنا مروڤێ نیف دز .
٣- دەستکورت: ب مەعنا مروڤێ بێ حال .
٤- دەستئێش: ب مەعنا مروڤێ شول نەزان.
٥- دەستشۆ: ب مەعنا جھێ دەست شویشتنێ.
٦- دەستماڵ: ب مەعنا کەفیک یان دەرسوک.
٧- دەستھلین: مرۆڤێ زیرەک و سرت.
٨- دەستخالی: مرۆڤێ ب کارەکی ھاتیە ڕاسپاردن و نەشیای چوبکەت.
٩- دەستکویس: یێ ل ناڤبەرا دوو جوینان ھاتن و چونێ دکەت.
١٠- دەستوبەرک: بەرەکە بوو ھونین ھووسینا سەربانا و بنێ خانیا دھاتە ب کارئینان.
١١- دەسبلوینک: بوو گرێدانا بچویکی دلاندکێ دا ب کار دئینا.
١٢- دەسخۆش: بو کرنا کارەکێ باش و ژ ھەژی.
١٤- دەسڕێژ: ھەکو جھەک دھێتە حلویکرن یان سەبکرن و ئاڤا وی نەڕاوەستیت یان یا ڤەڕێژ بیت، دێ بێژن یا دەسڕێژە.
١٥- دەستک: بو دەستکێ دەرگەھی و ھەر تشتەک ژ ڤی بابەتی.
١٦- ئێکدەست: بوکارەکێ ئێکی ب تنێ کربیت یان تشتەک ئێک قەبارە.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *